Polityka prywatności

§1 Definicje

 • Serwis - serwis internetowy "terx.IT", "terxFOTO" lub "terxMEDIA" działający pod adresem https://terx.it
 • Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem
 • Administrator Serwisu / Danych - Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma "terxIT Kamil Komorek", prowadząca działalność pod adresem: ul. Zwycięstwa 14/105, 44-100 Gliwice, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6423170511, świadcząca m.in. usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu
 • Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 • Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Ograniczenie przetwarzania - oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania
 • Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się
 • Zgoda - zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych
 • Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych
 • Pseudonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
 • Anonimizacja - Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje "dane osobowe" uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.
 • Serwer - urządzenie podlegające konfiguracji przez Administratora zapewniające dostęp do Serwisu (techniczne utrzymujące).

§2 Informacje ogólne

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

§3 Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

§4 Rodzaj przetwarzanych danych

1. Informacje ogólne

 1. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Użytkownika:
  • Imię i nazwisko,
  • Adres e-mail,
  • Numer telefonu,
  • Wizerunki osób,
  • Inne dane jasno wskazane w formularzach, które mogą zostać pobrane od Użytkownika.

2. Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z plików Cookies.
 2. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu,
  • personalizacja Serwisu dla Użytkowników,
  • umożliwienie logowania do Serwisu,
  • prowadzenie statystyk (Użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.).
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies (jeśli użytkownik nie chce ich otrzymywać lub nie wyraża na nie zgody). Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 4. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

3. Logi serwera

 1. Informacje o zachowaniu użytkowników w Serwisie mogą zostać zalogowanie. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem.
 2. Dane podlegające logowaniu:
  • adres IP Użytkownika,
  • User Agent przeglądarki wraz z informacją o systemie operacyjnym Użytkownika,
  • odnośniki stron, które odwiedził Użytkownik.

4. Dane formularzy

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, itp.).
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

§5 Cel i zakres zbierania danych

 1. Dane przetwarzane są w celu dokonania obsługi Użytkownika w zakresie niezbędnym do wykonania tej obsługi:
  • realizacji usług elektronicznych,
  • realizacji innych usług,
  • umożliwienia komunikacji z Administratorem,
  • prowadzenia statystyk i konwersacji Serwisu,
  • zapewnienia prawnego uzasadnienia interesu Administratora.

§6 Okres archiwizacji danych

 1. Dane przechowywane są przez okres minimum kwantu sekundy, a o ile nie narzuca określonego okresu czasu prawo to w miarę możliwości dożywotnio.

§7 Udostępnianie danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: osoby upoważnione przez Administratora, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonania swoich obowiązków,
  • firma hostingowa dostarczająca Serwer,
  • firma teleinformatyczna stanowiąca warstwę pośrednią dostępu do Serwisu,
  • firmy obsługująca komunikaty SMS,
  • kurierzy,
  • kancelarie prawne i windykatorzy,
  • banki obsługujące Administratora,
  • operatorzy płatności,
  • biura rachunkowe obsługujące Administratora,
  • organy publiczne.
 2. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym Profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora dowolnego rodzaju marketingu.

§8 Prawo Użytkowników związane z przetwarzaniem danych

 1. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych.
 2. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, postara się je spełnić w ciągu kolejnych stu milionów lat informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach, o ile wcześniej nie umrze przy tym nie powołując do tego celu następcy odpowiedzialnego za spełnienie tych żądań.
 3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników.
 2. Administrator soczyście pozdrawia każdą osobę, która przeczytała tę Politykę Prywatności.
 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody wyłącz ich obsługę dla tej strony w swojej przeglądarce internetowej.